ERQ

پرسشنامه تنظیم هیجان گراس و جان

Gross and John Emotion Regulation Questionnaire

هدف : تعیین میزان مدیریت تنظیم هیجان
این پرسشنامه توسط گراس و جان تدوین شده است. هدف از این پرسشنامه این است که به شما بگوییم چگونه هیجان تان را کنترل (تعدیل و مدیریت) می کنید و حاوی 10 سوال می باشد. برای هر سوال 7 پاسخ لیکرت از به شدت مخالفم (با نمره 1) تا به شدت موافقم (با نمره 7) در نظر گرفته شده است.در نهایت به شما خواهیم گفت که میزان تنظیم هیجان شما در چه درجه ای از پایین ، متوسط و بالا قرار دارد.

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
لطفا اعداد را انگلیسی وارد نمائید. 

 
بزن بریم
close-link