LSQ

پرسشنامه سبک رهبری مدیران هرسی و بلانچارد

Test of Hersey and Blanchard’s Situational Leadership Theory​

هدف: تعیین سبک رهبری مدیران (سبک دستوری، سبک توجیهی، سبک مشارکتی، سبک تفویضی)

این پرسش نامه توسط هرسی، بلانچارد، نیومایر (1999) توسعه داده شده است. این پرسشنامه سبک رهبری مدیر را بر اساس نظر کارمندان مورد سنجش قرار می دهد و حاوی 12 سوال می باشد. هر سوال یک موقعیت فرضی را به تصویر می کشد و برای آن چهار پاسخ در نظر گرفته شده است. هر پاسخ نشان دهنده نوعی عکس العمل رفتاری رهبر در موقعیت مورد نظر است. کارمندان بر اساس شناختی که از مدیر  خود دارند یکی از پاسخها را که به شیوه رفتاری او نزدیک تر است انتخاب می نمایند. هر پاسخ نشان دهنده یکی از سبکهای رهبری چهارگانه (دستوری، توجیهی، مشارکتی و تفویضی) است که در نظریه رهبری وضعیتی مطرح است.

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
لطفا اعداد را انگلیسی وارد نمائید.