Dr. Stanley Coopersmith

پرسشنامه تست عزت نفس براساس نظر کوپر اسمیت

عزت نفس: براساس نظر کوپر اسمیت منظور از عزت نفس آن است که افراد درباره خود چگونه فکر می کنند، چقدر خود را دوست دارند و از عملکردشان راضی هستند و به خصوص احساس آنان از نظر اجتماعی و تحصیلی درباره خود چگونه است و میزان هماهنگی و نزدیکی خود ایده آل و خود واقعی آنها چقدر است.

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
لطفا اعداد را انگلیسی وارد نمائید. 

 
بزن بریم
close-link